Objednávky na PÁ a SO přijímáme pouze do ČT 15:00

Zásady ochrany osobních údajů

STAROBĚLSKÝ PIVOVAR, a.s.

se sídlem Proskovická 1169, 724 00 Ostrava-Stará Bělá

IČO: 28658043

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 4434

email.: info@sbpivovar.cz

 

telefon: +420 778 727 874

(dále jen jako„Správce“)

V souvislosti plněním povinností, které Správci vyplývají z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“), vydává Správce tyto

Zásady ochrany osobních údajů

(dále jen jako„Zásady“)

 

 1. ÚVOD
 • Zásady jsou zde pro vás, kteří nakupujete na našem e-shopu na internetové adrese: https://eshop.starobelskypivovar.cz/ (dále jen jako„E-shop“).
 • Jakmile se Správce vyjadřuje v druhé osobě množného čísla jako „vy“, je tím myšlena jakákoliv osobakupující zboží na E-shopu, o které bude Správce zpracovávat údaje, jako o subjektu údajů.
 • Osobní údaje Správce zpracovává korektně, zákonným a transparentním způsobem. Účelem těchto Zásad je seznámení s rozsahem, obsahem a způsobem, jakým Správce zpracovává osobní údaje.
 • Osobní údaje, které Správce zpracovává jsou ve vztahu ke smluvnímu vztahu přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah pro naplnění stanoveného účelu.
 • Správce osobní údaje zpracovává způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
 • Osobním údajem jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Další pojmy (termíny) jako „zvláštní kategorie osobních údajů“, „subjekt údajů“, „zpracování osobních údajů“, „správce“, „zpracovatel“, „rizikové zpracování“, „automatické individuální rozhodování vč. profilování“ a „odpovídající technická a organizační opatření“ mají význam a je potřeba je vykládat v souladu a v kontextu s GDPR.

 

 1. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Správce v souvislosti s výkonem své činnosti zpracovává tyto údaje:
  1. identifikační údaje:                 jméno, příjmení, e-mail, tel. číslo
 • Osobní údaje může Správce uchovat po delší dobu, než je uvedena v níže uvedené tabulce, pokud se tyto zpracovávají výhradně pro účely oprávněných zájmů Správce (závazky z deliktů), archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

 

Zpracovávané osobní údaje

Účel zpracování

Právní důvod pro zpracování

Doba zpracování

identifikační údaje

plnění a realizace smluvního vztahu dle obchodních podmínek

plnění ze smlouvy; oprávněný zájem správce

po dobu platnosti kupní smlouvy, a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména dle daňových předpisů, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a Nařízení GDPR.

 

 

 1. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚMYSL PŘEDAT INFORMACE
 • Osobní údaje může Správce v odůvodněných případech předat také třetí osobě jako příjemci. Osobní údaje může předat těmto příjemcům:
 1. zpracovatelům, kteří zpracovávají osobní údaje dle pokynů Správce a vztahy s nimiž jsou ošetřeny dle náležitostí článku 28 GDPR; například poskytovatelům programů, které využívány pro lepší zabezpečení a chod služeb; tito budou mít přístup pouze v nezbytném rozsahu a za účelem správy a technické podpory používaných programů;
 2. orgánům veřejné moci a jiným subjektům, jestliže to vyžadují platné právní předpisy;
 3. jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně práv, majetku či bezpečnosti (např. Policie ČR, Hasiči, Zdravotnická záchranná služba).
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

 1. VAŠE PRÁVA
 • Vaše práva jsou důležitým prvkem ochrany osobních údajů. Pokud se budete domáhat jakéhokoliv Vašeho níže uvedeného práva, poskytne Vám Správce informace o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. Tuto lhůtu může Správce ve výjimečných případech prodloužit až o dva měsíce.
 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.
 • Máte právo:
  • být informováni o zpracování Vašich osobních údajů

Informace o zpracování Vašich osobních údajů sdělujeSprávce prostřednictvím těchto Zásad.

 • na přístup k osobním údajům

Pokud o to požádáte získáte od Správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud jsou zpracovávány máte právo získat následující informace: účely zpracování; kategorie dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; existenci práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového úřadu; veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Většinu těchto informací zjistíte z těchto Zásad, ale pokud chcete můžete se na výše uvedené také dotázat.

 • na opravu, resp. doplnění

Pokud víte nebo se domníváte, že Správce zpracovává Vaše nepřesné osobní údaje, máte právo Správce upozornit a ten bude mít povinnost danou skutečnost napravit. Pokud budete chtít nějaký neúplný osobní údaj doplnit s přihlédnutím k účelu zpracování, upozorněte na to Správce, který to napraví.

 • na výmaz

Toto Vaše právo ukládá Správci povinnost zlikvidovat Vaše osobní údaje v souladu s článkem 17 odst. 1 GDPR pokud je splněna alespoň jedna z níže uvedených podmínek:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR;

a zároveň nelze aplikovat ani jednu z výjimek uvedených v čl. 17 odst. 3 GDPR.

 • na omezení zpracování

V rámci tohoto práva máte možnost Správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů. Pokud jsou splněny podmínky dle článku 18 odst. 1 GDPR musí tak učinit.

 • na přenositelnost údajů

Jako subjekt údajů máte právo získat, tedy zejména stáhnout, od Správce své osobní údaje ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu a dále máte právo na přímé poskytnutí osobních údajů jinému správci.

 • vznést námitku

V některých případech máte možnost vznést tzv. námitku proti zpracování. Jedná se zejména o situace, kdy jste neměli možnost ovlivnit to, že jsou jeho údaje zpracovány, a zároveň se nejedná o plnění právní povinnosti nebo životně důležitý zájem, kdy je tato nemožnost obhájitelná. Máte takto možnost vznést tři druhy námitek proti zpracování. Jsou to námitky proti:

 1. zpracování na základě právního titulu oprávněného zájmu a plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
 2. zpracování pro účely přímého marketingu na základě právního titulu oprávněného zájmu;
 3. zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Je-li vznesena námitka, Správce údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 
Je-li vznesena námitka proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování, musí Správce přestat osobní údaje zpracovávat.

 • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování

Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází nikdy k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu

Kdykoliv můžete odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, které jsou Správcem na základě tohoto souhlasu zpracovávány.

 • získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů

Pokud je pravděpodobnost, že vznikne vysoké riziko pro Vaše práva a svobody v důsledku porušení našeho zabezpečení, oznámí Vám to Správce bez zbytečného odkladu.

 • podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud byste nabyli dojmu, že Správce porušuje své povinnosti při zpracovávání Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; e-mail: posta@uoou.cz; www: https://www.uoou.cz; tel.: +420 234 665 111.

 

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE
 • Pokud budete chtít Správce kontaktovat v souvislosti se zpravováním Vašich osobních údajů, obracejte se na následující kontakty:
 1. písemně na adresu sídla:Proskovická 1169, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
 2. e-mailem na e-mailovou adresu:info@cz

 

TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ NABÝVAJÍ PLATNOSTI A ÚČINNOSTI DNE 1.4.2021

STAROBĚLSKÝ PIVOVAR, a.s.

Zpět do obchodu